Repliki dawnych
tablic rejestracyjnych

Tablice reje­stra­cyj­ne to szcze­g馧 niedo­ce­nia­ny i cz瘰to po­mi­ja­ny przy od­twa­rza­niu wygl­du zabyt­ko­wych po­jaz­d闚, a ma­j­cy ogrom­ny wp造w na ich cha­rak­ter. 荑 szcze­g馧 wi­da na wi瘯­szo­ci zdj耩 i w naj­wa­niej­szych uj­ciach fil­mo­wych, a na zlo­tach i wy­sta­wach przy­ci­ga on uwa­g ty­si­cy par oczu. le do­bra­ny lub ama­tor­sko wy­ko­na­ny za­mien­nik mo­瞠 zni­we­czy ocze­ki­wa­ny efekt.

Manu­fak­tu­ra Blach T這­czo­nych ofe­ru­je ca­這­cio­w po­moc w za­kre­sie do­bo­ru i wy­ko­na­nia re­plik daw­nych tablic, po­par­t sze­ro­k wie­dz i wielo­let­nim do­wiad­cze­niem.

Jak to robimy?

Odtwa­rza­my tabli­ce przede wszyst­kim na pod­sta­wie praw­dzi­wych oka­z闚 z na­szych zbio­r闚, co pozwa­la nam wy­豉­pa i uwzgl璠­ni licz­ne r騜­ni­ce mi­dzy teo­ri a prak­ty­k. Opr鏂z tego po­moc­ne s nam akty praw­ne oraz ty­si­ce zdj耩. Ka­de za­m­wie­nie roz­pa­tru­jemy indy­wi­du­al­nie. Sta­le poszu­ku­je­my nowych r­de wie­dzy i na­rz­dzi, by osi鉚­n寞 jak naj­wy­sz zgod­no z pier­wo­wzo­ra­mi.


Nasze wy­ro­by s wy­ko­ny­wa­ne z bla­chy alu­mi­nio­wej o gru­bo­ci 0,8 mm, kt­rej w豉­ci­wo­ci po­zwa­la­j nam zao­fe­ro­wa tak du穎 wzo­r闚 w roz­s鉅­nej ce­nie. Tak pow­sta­j­ce ta­bli­ce s l瞠j­sze od pier­wo­wzo­r闚 i spra­wia­j mniej trud­no­ci przy mo­co­wa­niu do po­jaz­du, nie rdze­wie­j oraz s od­por­ne na wa­run­ki po­go­do­we i wil­go.

Mo­瞠­my te wy­ko­na kopie ta­blic za­gra­nicz­nych. Zdo­by­cie wzo­r闚 i in­for­ma­cji na ich te­mat na og馧 nie sta­no­wi dla nas trud­no­ci – mo­瞠 tyl­ko wy­ma­ga odro­bi­ny czasu.

Kim jestemy?

Jeste­my za­pa­lo­ny­mi kolek­cjo­ne­ra­mi ta­blic. Szcze­g鏊­nie ce­ni­my so­bie pols­kie ta­bli­ce – im star­sze, tym lep­sze – cho nie ogra­ni­cza­my si do nich. Cza­sem trud­no z na­mi roz­ma­wia o czym­kol­wiek in­nym. Dzi­ki Ma­nu­fak­tu­rze na­sza wie­dza na te­mat ta­blic nie­us­tan­nie si roz­sze­rza. Ka­de za­m­wie­nie zmu­sza nas do pew­ne­go za­sta­no­wie­nia i dal­szych po­szu­ki­wa.

Jarek Ko這dziejczyk na co dzie ma­gi­ster in­篡­nier bu­dow­nic­twa. Ko­lek­cjo­no­wa­niem i stu­dia­mi na te­mat za­byt­ko­wych ta­blic zaj­mu­je si nie­przer­wa­nie od 2003 ro­ku. W la­tach 2008-2012 sta na cze­le pol­skie­go klu­bu ko­lek­cjo­ne­r闚 ta­blic re­je­stra­cyj­nych PL.PL8.

Artur Kosnowicz stu­dent gra­fi­ki. Jego za­in­te­re­so­wa­nia to liter­nic­two, mu­zy­ka ba­ro­ko­wa, no i przede wszyst­kim stare ta­bli­ce re­je­stra­cyj­ne. R闚­nie ak­tyw­ny cz這­nek klu­bu PL.PL8. W Manu­fak­tu­rze od­po­wie­dzial­ny za pro­jek­to­wa­nie re­plik i wy­ko­cze­nie p馧­pro­duk­t闚.

© 2011-2014 Manufaktura Blach T這czonych.
MBT Jaros豉w Ko這dziejczyk – NIP 7123145308, REGON 061661079
Stron wykona Artur Kosnowicz w styczniu 2014. Ostatnie zmiany wprowadzono 20 stycznia 2015.